Wyszukaj odmianę    Kontakty

Informacja o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w Słupi Wielkiej, 63-022 Słupia Wielka, e-mail: sekretariat@coboru.pl.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@coboru.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1e RODO.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
    a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
    b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  7. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:.
    a. dostępu do treści swoich danych,
    b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub, gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
    a. warunkiem prowadzenia sprawy w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych i wynika z przepisów prawa;
    b. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych.
  10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.Inspektorem Ochrony Danych jest p. Szymon Matylla, e-mail: iod@coboru.pl