Wyszukaj odmianę    Kontakty

REJESTRACJA ODMIAN

Krajowy rejestr (KR)
Wykaz gatunków roślin uprawnych, których odmiany wpisuje się do KR
Kryteria niezbędne do wpisania odmiany do KR
Odmiany regionalne i odmiany amatorskie
Okres ważności wpisu odmiany w KR, przedłużenie okresu wpisu w KR
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o rejestrację odmiany
Zaświadczenia potwierdzające udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany
Rejestracja kolejnego zachowującego odmianę
Terminy składania wniosków o wpis odmiany do KR
Stawki opłat rejestrowych oraz terminy ich uiszczania
Wykaz odmian zgłoszonych o wpis do KR i przyjętych do urzędowych badań *
Lista odmian wpisanych do KR *
Lista odmian skreślonych z KR w latach 2010-2013 *
Skreślenia kolejnych zachowujących odmiany  *
Wykaz zgłaszających, hodowców oraz zachowujących odmiany *
Wspólnotowy Katalog Odmian
      

* Internetowe wersje wykazów nie posiadają statusu urzędowego. Jedynymi urzędowymi publikacjami, wydawanymi co roku przez COBORU, pozostają listy odmian wpisanych do krajowego rejestru w Polsce:

- Lista odmian roślin rolniczych 2012
- Lista odmian roślin warzywnych 2012
- Lista odmian roślin sadowniczych 2012
 


KRAJOWY REJESTR (KR)

Krajowy rejestr (KR) prowadzi się dla odmian gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem odmian użytkowanych w celach ozdobnych.
KR jest urzędowym wykazem odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych, których materiał siewny może być wytwarzany i może znajdować się w obrocie w Polsce, jak i na obszarze Unii Europejskiej, przy czym w przypadku odmian roślin rolniczych i warzywnych, po ich wpisaniu do Wspólnotowego Katalogu.

Obecnie do krajowego rejestru mogą być wpisywane odmiany 154 roślin uprawnych, w tym 71 gatunków roślin rolniczych, 55 gatunków roślin warzywnych i 28 roślin sadowniczych.

Do KR wpisuje się również odmiany regionalne (dla zachowania bioróżnorodności) roślin rolniczych i roślin warzywnych oraz odmiany amatorskie (nie mające znaczenia dla towarowej produkcji warzyw, ale mające znaczenie dla zachowania bioróżnorodności) roślin warzywnych.
Materiał siewny odmian regionalnych może być wprowadzony do obrotu po uzyskaniu zgody MRiRW, wyłącznie w regionie pochodzenia lub w tzw. dodatkowym regionie obrotu, a materiał siewny odmian amatorskich - w małych opakowaniach.