Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. BADAWCZO-DOŚWIADCZALNYCH

Zastępca Dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych nadzoruje i odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją i realizacją badań i doświadczeń Centralnego Ośrodka, opracowaniem i publikacją ich wyników oraz organizacją posiedzeń organów opiniodawczych i doradczych Dyrektora Centralnego Ośrodka. W szczególności do zadań Zastępcy Dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych należy:  

 
planowanie badań i doświadczeń związanych z oceną odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT), oceną wartości gospodarczej odmian (WGO), w tym prowadzonych w ramach systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego, a także innych doświadczeń wynikających z podpisanych umów i porozumień,  
prowadzenie i koordynacja systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego,  
zatwierdzanie metodyk badań i doświadczeń oraz corocznych doborów odmian do prowadzonych badań i doświadczeń,  
nadzór merytoryczny nad realizacją prowadzonych badań i doświadczeń,  
prawidłowe dokumentowanie i opracowywanie wyników prowadzonych badań i doświadczeń,  
opracowanie i publikowanie wyników badań i doświadczeń w ramach obowiązujących w Centralnym Ośrodku serii wydawniczych,  
opracowywanie charakterystyk morfologiczno-botanicznych odmian zgłoszonych do krajowego rejestru i księgi ochrony wyłącznego prawa,  
opracowanie zamierzeń rejestrowych oraz dotyczących wyłącznego prawa hodowców do odmian na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian oraz odpowiednich komisji wewnętrznych,  
przygotowanie posiedzeń Komisji ds. rejestracji odmian, Komisji wewnętrznych, Rady Konsultacyjnej, Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego,  
przygotowanie rocznych planów działalności Centralnego Ośrodka w tym planów działalności badawczo-doświadczalnej oraz rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej Centralnego Ośrodka i realizacji systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego,  
redagowanie na bieżąco działu „Wydarzenia” i „Współpraca”, na stronie internetowej Centralnego Ośrodka,  
współpraca, w ramach powierzonych zadań, z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, biurami badawczymi innych krajów, Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO) i Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV),  
określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Centrali Centralnego Ośrodka i działalności badawczo-doświadczalnej w SDOO,  
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi Centrali Centralnego Ośrodka, inspektorami i działalnością badawczo-doświadczalną prowadzoną w SDOO,  
nadzór nad właściwym gospodarowaniem mieniem w podległych komórkach organizacyjnych Centrali Centralnego Ośrodka,  
sygnalizowanie potrzeb SDOO odnośnie wyposażenia technicznego i zaopatrzenia materiałowego gwarantujących poprawne wykonanie doświadczeń,  
bieżąca współpraca z zastępcą dyrektora ds. finansowych i zastępcą dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych w zakresie gospodarki finansowej jednostki  
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora związanych z zajmowanym stanowiskiem.  
Realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania COBORU (Karty realizacji zadań) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Powrót